Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lou8
7570 2f60 500
Reposted fromklaufrau klaufrau viasucznik sucznik
lou8
lou8
6571 b77c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawielorybek wielorybek
lou8
Reposted fromqb qb viazachlanny zachlanny
lou8
lou8
0943 7a3d 500
lou8
4301 8abe
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viagdziejestola gdziejestola
lou8
lou8
8368 f314 500
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
lou8
lou8
9803 2cf9 500
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
lou8
3937 62a1
Reposted fromverronique verronique viawujcioBat wujcioBat
lou8
lou8
8018 bd87
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapanigrabarz panigrabarz
lou8
6070 386f 500
Reposted fromnowornever nowornever viagdziejestola gdziejestola
lou8
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Witkacy
Reposted fromsotired sotired viagdziejestola gdziejestola
lou8
4736 17ea 500
Reposted fromniemcu niemcu viasmietana-smietany smietana-smietany
lou8
4736 17ea 500
Reposted fromniemcu niemcu viasmietana-smietany smietana-smietany
lou8
lou8
0029 1f26 500
Reposted fromgket gket viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl